söndag 23 april 2017

Duroc Q1 - gott resultat


Duroc prestera ett bra resultat med en vinst per aktie om 0.63, vilket extrapolerat på 4 kvartal ger ett resultat om 2,52 kr/aktie.


På grund av redovisningsteknikaliteter tycks dock resultatet vara något högre. P/e-talet bör alltså ligga i regionen 12,5-13,5 för helåret 2017.

Annat tycks också röra sig i rätt riktning för bolaget:

(från vd-orden i Q1)


Vidare fortsätter ledningen signalera om viljan att förvärva bolag, som med familjen Stillström och Gyllenhammars hjälp bör bli värdeskapande.


(...)

Värderingen har blivit klart högre, även om kursrusningen kompenseras något av det starka resultatet. Såvida omvärlden och kronkursen består tror jag och hoppas jag att något riktigt fint kan byggas på sikt.

"Med andra ord kan investeringen sammanfattas med:

In Gyllenhammar and familjen Stillström we trust

Caveat Emptor "(Inlägg 2017-04-13)

torsdag 13 april 2017

Ta rygg på Gyllenhammar och Familjen Stillström?

(Det var en tid sedan jag skrev nedanstående "analys". Riskerna med investeringen är uppenbara och rimligtvis bör man ta dessa i beaktelse. Innehavet är långsiktigt.

Jag har ej kollat kursen sedan jag tog min position. Jag tenderar att inte kolla på enskilda aktier med någon större frekvens (månader) då jag inte anser att det är konstruktivt för mitt välbefinnande eller konstruktivt för mitt agerande på börsen. Har aktien gått bra anser jag att jag är briljant, vilket får anses vara problematiskt.)

Information kring Gyllenhammar finnes på den långt mindre konspiratoriska bloggen "värdebyrån". Likaså kan man finna en analys om Traction på värdebyrån. 

Jag har bestämt mig för att ta rygg på familjen Stillström och Gyllenhammar i Duroc. Resonemang följer nedan:

Det börsnoterade bolaget Duroc skall slås samman med Gyllenhammars koncern IFG. Duroc är en relativt spretig industrikoncern vars lönsamhet har förbättrats efter att förlustgående bolag i koncernen satts i konkurs. IFG är ett betydligt större bolag än Duroc som Gyllenhammar tog över till en billig peng.

Efter sammanslagningen av Duroc och IFG finns 39 miljoner aktier och vid en aktiekurs om 23 kr blir det sammanlagda bolagsvärdet cirka 900 miljoner kronor. Justerat för engångsposterna i Duroc och IFG genererade den sammanslagna koncernen en vinst om 104 miljoner kronor före skatt och 81 miljoner kronor efter skatt (22% bolagsskatt)

P/e= 900/81= 11-12

Engångsposter syns nedan:


Den nybildade koncernen kommer bli mer stabil och det huvudsakliga förändringsarbetet i Duroc kommer vara fullgjort. Dock kommer IFG stå för den absoluta merparten av resultatet och en stor del av resultatet kan påverkas av kronans värde relativt andra valutor.

Varför funderar jag på en mindre position i Duroc?

Jag anser i dagsläget att värdering om p/e 11-12 är rimlig, men framförallt hoppas jag att bolaget skall överraska förvärvsmässigt under kommande åren. Bolaget bör ha relativt god förmåga att genomföra en sådan förvärvsresa givet det positiva resultatet och en stabil balansräkning. Men framförallt bör bolagets huvudägare PG Gyllenhammar och familjen Stillström (Traction) verka för en god utveckling.

Mycket riktigt har Traction valt att öka och Gyllenhammar "sitter fast" i bolaget.

 "I samband med affären kommer Traction att förvärva ytterligare 1.825.000 aktier i Duroc vilket innebär att Tractions ägande kommer uppgå till knappt 10 procent. " (Traction Q4)

Dock verkar Gyllenhammar ta en mer tillbakalutad roll:

"Denna organisation vill Peter Gyllenhammar inte bygga upp inom ramen för sitt privata industrikonglomerat PGAB, eftersom det då ligger för nära inpå honom även i fortsättningen. I stället är ambitionen, förklarar han, att medverka till att skapa ett nytt börsnoterat konglomerat med tillgång till riskkapitalmarknaden och förmåga att bygga upp sin egen organisation, kapabel att hantera framtida förvärv.
"I Duroc finns redan en affärsidé som stämmer väldigt väl överens med den som jag därvid var ute efter: en marknadsnoterad industrikoncern med en öppen inställning till vad man kan investera i, och har för avsikt att göra det. Duroc får nu en kritisk massa genom att det med IFG blir mycket större, och bör därmed kunna attrahera ytterligare kompetent personal och så vidare", säger Peter Gyllenhammar.
Han har, säger han, "dragit i handbromsen" i stället för att genomföra en del möjliga förvärv han har identifierat inom IFG, eftersom han själv inte vill ta på sig ännu mer ansvar.
Ambitionen med Duroc, säger han också, är att där medverka till fler industriföretagsförvärv - detta har PGAB en "hygglig förmåga" att identifiera, värdera och opportunitistiskt ta vara på.
"Men jag är inte rätt person att sedan springa resten av stafettloppet; därför har jag hittat möjligheten med Duroc, där byggs organisationen som springer vidare med stafettpinnen så att säga."
Själv kommer Peter Gyllenhammar eller hans folk däremot inte att vara operationellt verksamma i Duroc - utöver som bollplank i strategifrågor, och att hitta förvärvsobjekt." (http://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/gyllenhammar-ifg-passar-battre-hos-duroc-6818165)
Enligt Gyllenhammar har dock IFG potential för organisk tillväxt och kombinerat med framtida förvärv blir det intressant. Gyllenhammar klargör även tydligt att målet är att förvärva bolag:

” Jag bedömer att IFG har en stor tillväxtpotential, och i kombination med Durocs likartade affärsintriktning, får bolagen bådetillgång till den publika marknaden för riskkapital och bättre organisatoriska förutsättningar. PGAB kommer att vara en långsiktig ägare i Duroc och skall bistå den utvidgade koncernen med aktivt stöd avseende framtida företagsförvärv .” säger Peter Gyllenhammar, ägare till PGAB.


Som jag ser det är inte värderingen särskilt ansträngd och möjligheten till positiva överraskningar är påtaglig. De båda huvudägarna får anses vara briljanta placerare, vilket ge en god grund vid sökandet efter potentiella förvärv.

Största riskerna är:
  • Konjunkturen
  • Icke representativt lönsamhet senaste året
  • Värdet på den svenska kronan kontra andra europeiska valutor och dollarn.
  • Likviditeten är dålig i aktien och den kan vara otillräcklig om man behöver sälja med kort varsel.
  • Småbolagen har gått väldigt starkt på börsen, rimligtvis kan denna överavkastning ej fortgå.

Riskerna är inte negligerbara och risken är överhängande att flera av ovanstående faktorer inträffar samtidigt. Skulle flera av ovanstående risker materialisera sig kan aktien komma att decimeras. Givet att omvärlden någorlunda lyckas bestå i några år till tror jag det kan gå bra. Man bör dock välja allokeringsstorlek med hänsyn tagen till bolagets storlek. Detta är ett riktigt långsiktigt innehav med förhoppning att Gyllenhammar och Traction bygger vidare på koncernen.

Med andra ord kan investeringen sammanfattas med:

In Gyllenhammar and familjen Stillström we trust

Caveat Emptor


Veckans komiska inslag

Det komiska inslaget står en god väns flickvän för. Flickvännen är från Ryssland (ej importerad) och har därmed ett något annorlunda perspektiv på tillvaron.https://nyheteridag.se/ensamkommande-kostar-snart-lika-mycket-som-hela-rattsvasendet/